Coop Hordaland SA er en demokratisk oppbygd organisasjon, og det er våre medlemmer og ansatte som sitter i de styrende organer.

Årsmøtet er Coop Hordalands høyeste organ. Medlemmer til Årsmøtet velges ved Coop Valg.

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøtet skal påse at laget blir drevet i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger Coop Hordalands styre, kontrollkomite og valgkomite.

Årsmøtet avholdes to ganger i året. Ordinært årsmøte avholdes innen 10. april. I tillegg avholdes det et årsmøte i november / desember.
Årsmøtets representanter innkalles av Årsmøtets ordfører og innkalles med ni dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet består av 30 medlemsvalgte og 15 ansattvalgte.

Coop Hordalands medlemmer er inndelt i 5 regioner, Region Nord, Sør, Vest, Aust og Hardanger.
Andel representanter fra hver region til Årsmøte, beregnes ut fra antall medlemmer i den enkelte region. Alle kandidater velges for en periode på 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år.

Årsmøterepresentantene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vara, utgjør regionråd.

Coop er litt ditt, og som medlem er du en av våre eiere. Dette gir deg ikke bare kjøpeutbytte, men også rett til å være med å bestemme. En mulighet til å delta i ulike beslutningsprosesser er unik for Coop.
Hvert år skal Coop Hordaland velge nye medlemsvalgte som skal representere medlemmene i Årsmøte og regionråd. Vi trenger engasjerte kandidater som har lyst til å gjøre en innsats!
Et verv vil gi deg en unik mulighet til å påvirke internt i Coop – din «egen» bedrift. I tillegg vil du få verdifull kunnskap og nyttig erfaring fra en av landets største handelsbedrifter.
Kan du tenke deg et slikt verv, eller kjenner du noen som kanskje egner seg? Les mer om Coop Valg 2019.

Til tillitsverv i Coop Hordaland kan bare velges myndige personer som er medlem i laget, har betalt hele sitt andelsinnskudd og har handlet i eget lag for minst kr. 10.000,- de siste seks måneder eller minst kr. 20.000,- de siste tolv måneder.

Valg av kandidater skjer ved Coop Valg 2019.

Valgkomite er en selvstendig hjelpekomite for Årsmøte.

Valgkomiteen skal komme med forslag på kandidater til:

  • Styret (herunder styreleder, nestleder og medlemmer)
  • Valgkomiteen
  • Årsmøtet

Valgkomiteens arbeid er forankret i samvirkelagets vedtekter.

Årsmøtemedlemmene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vararepresentanter, utgjør regionråd.
Regionrådsmøtene innkalles med ni dagers varsel vedlagt saksliste. Møtene ledes av styreleder eller stedfortreder og avholdes i forkant av Årsmøtene.
Regionråd er ikke et formelt organ, men fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker.

Rådet drøfter:
• Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen
• Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard og veivalg/prioriteringer
• Opplegg for eiermøter / kundetreff innen regionen
• Saksliste for Årsmøtet
• Forslag til vedtektsendringer

Regionrådene erstatter tidligere kretsutvalg og kretsårsmøter.