Coop Valg 2018

Som medlem i Coop er du også en av våre eiere, eller sagt på en annen måte – Coop er litt ditt, og det betyr at du som medlem har rett til medbestemmelse. Medlemsdemokratiet er en del av vår egenart.

I 2018 skal det velges nye kandidater som skal representeres medlemmene i Årsmøte og regionråd.

* Fristen for å stemme er nå utløpt. Takk for engasjementet.

Valget gjennomføres elektronisk på coop.no/Minside i perioden 29.01 – 11.02 og under Valg i butikk 09.- 11. februar.

Kandidatene som stiller til valg i 2018

Region Nord har totalt 7 medlemsvalgte årsmøtemedlemmer. Alle er på valg hvert annet år. I 2018 skal det velges 4 faste og 1 vararepresentant.

FØLGENDE MEDLEMSVALGTE ER IKKE PÅ VALG I ÅR:
• Jørn Lekve
• Anita Skjærveland
• Siv Anette Johansen
• Ørjan Kevin Haugland (vara)

Region Sør har totalt 11 medlemsvalgte årsmøtemedlemmer. Disse er på valg hvert annet år. I 2018 er 6 av disse på valg.

FØLGENDE MEDLEMSVALGTE ER IKKE PÅ VALG I ÅR:
• Dag Jarle Aksnes
• Anna Spence
• Stian Amble
• Gunn Cecilie Omre
• Svein Grimseid
• Svend Gravdal (vara)
• Kari Husebø (vara)

Region Vest har totalt 9 medlemsvalgte årsmøtemedlemmer. Disse er på valg hvert annet år. I 2018 er 4 av disse på valg.

FØLGENDE MEDLEMSVALGTE ER IKKE PÅ VALG I ÅR:
• Magnus Johannessen
• Gudmund Riple
• Trond Wathne Tveiten
• Helge Herdlevær
• Olav Mjelde
• Eli Marthinussen (vara)
• Jens Christian Eriksson (vara)

Region Aust har totalt 2 medlemsvalgte årsmøtemedlemmer. Disse er på valg hvert annet år.
I 2018 skal det velges 1 fast og 1 vararepresentant.

FØLGENDE MEDLEMSVALGTE ER IKKE PÅ VALG I ÅR:
• Leidulv Finden
• Svein Bæra (vara)

* Det er ikke valg i region Hardanger i år, da denne regionen kun har en kandidat til Årsmøte.

Funksjonstiden er 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år.

For å bevare et levende demokrati, er det viktig at flest mulig bruker stemmeretten sin!

Om Coop Valg

Årsmøtemedlemmene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vararepresentanter, utgjør regionråd.

Regionrådsmøtene innkalles med ni dagers varsel vedlagt saksliste. Møtene ledes av styreleder eller stedfortreder og avholdes i forkant av Årsmøtene.

Regionråd er ikke et formelt organ, men fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker. Rådet drøfter:

·         Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen

·         Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard og veivalg/prioriteringer

·         Opplegg for eiermøter / kundetreff innen regionen

·         Saksliste for Årsmøtet

·         Forslag til vedtektsendringer

Regionrådene erstatter tidligere kretsutvalg og kretsårsmøter.

Årsmøtet er Coop Hordalands høyeste organ. Gjennom årsmøte utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøte skal påse at laget blir drevet i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger Coop Hordalands styre, kontrollkomite og valgkomite. Det er vanligvis to årsmøter i året.

Årsmøtet avholdes to ganger i året. Ordinært årsmøte avholdes innen 10. april. I tillegg avholdes det et årsmøte i november / desember.

Årsmøtets representanter innkalles av Årsmøtets ordfører og innkalles med ni dagers skriftlig varsel.

Årsmøtet består av 30 medlemsvalgte og 15 ansattvalgte. Coop Hordalands medlemmer er inndelt i 5 regioner, Region Nord, Sør, Vest, Aust og Hardanger.

Andel representanter fra hver region til Årsmøte, beregnes ut fra antall medlemmer i den enkelte region. Alle kandidater velges for en periode på 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år.

Årsmøterepresentantene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vara utgjør regionråd.

Kunne du tenke deg å stille til valg som kandidat i 2019, eller kjenner du noen som kanskje kan egne seg? Ta kontakt med oss for mer informasjon!