VÆR med å forme fremtidens coop

Som medarbeider og medeier i Coop Hordaland kan du stille som kandidat til Coop Hordalands Ansattesvalg. Dersom du blir valgt, blir du en viktig representant for de ansatte i Årsmøtet. På denne måten kan du være med å påvirke fremtidens Coop Hordaland.

Nominasjonsprosessen for Coop Ansattesvalg 2022 er nå avsluttet. Takk for din interesse.

Hvorfor skal jeg engasjere meg?

De ansatte er gjennom sine tillitsverv med på å ta ansvar for lagets økonomiske og organisatoriske utvikling, og medbestemmelse i denne sammenheng er derfor viktig for Coop Hordalands fremtid.

vår modell for eierskap gjør oss unike

 I Coop Hordaland er de ansatte representert i både styre og årsmøte. Vår modell for eierskap skiller oss fra våre konkurrenter og gjør oss unike. Representantene til årsmøte velges gjennom Ansattvalg.

Representantene til styre velges av årsmøte. Alle styremedlemmer har de samme rettigheter og plikter uavhengig av om de representerer de ansatte eller medeierne. Selv om de er valgt av og blant de ansatte, skal de ikke kun jobbe til det beste for de ansatte, men til de beste for hele Coop Hordaland.

Vanlige spørsmål og svar

I Coop Valg velges det 30 medeiere av og blant eierne våre. I Coop Ansattvalg velges 15 ansatte av og blant våre ansatte.

Et årsmøte er den øverste myndighet i samvirkelagene og består av valgte representanter fra medeierne og ansatte. Årsmøte velger styre i samvirkelaget, og avgjør saker av vesentlig betydning som styret alene ikke har fullmakt til.

Du må være myndig og ansatt i Coop Hordaland på valgdagen. Du må være medlem og ha handlet i Coop for minst kr 20 000 de siste 12 måneder, eller kr 10 000 de siste 6 måneder

Det avholdes to Årsmøter i året + to regionrådsmøter i året. Møtene innkalles med 9 dagers varsel.

Som medlem av Årsmøte er du også med i regionråd. Dette er mer uformelt enn selve Årsmøte, og er et forum for informasjon, høring, utveksling av synspunkter og diskusjon.

Dersom du blir valgt inn som ansattvalgt i Coop Hordaland, får du tilgang til ‘Medlemsvalgtportalen’. Her vil du finne e-læringskurs, nyheter og informasjon fra Coop Norge og Coop Hordaland.

Ansattvalgte til Årsmøte velges gjennom Coop Ansattvalg. Alle får tilsendt mail med link og påloggings informasjon til en valgportal. I portalen finner du oversikt over kandidater som stiller til valg i din region.

I 2022 vil valget gjennomføres i perioden 24.januar – 06. februar.  Valget gjennomføres hvert annet år. Alle som velges inn velges for en periode på 2 år.

Ansattvalgte til styre velges av Årsmøte. Dette skjer på det ordinære Årsmøtet som avholdes om våren (mars/april)

Ta kontakt med Berit Merete Lie. Hun jobber på Obs Sartor og kan kontaktes på tlf.:56315500 eller valg.hordaland@coop.no

Alle møter honoreres etter vedtatte satser og utbetales kvartalsvis. 

Dersom møtetiden er i planlagt arbeidstid, oppfordres en så langt som mulig til å bytte vakt. Dersom dette ikke lar seg gjøre sendes søknad om permisjon u/lønn til avdeling. Skjema for evt. tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter sendes til valg.hordaland@coop.no

For utfyllende informasjon se Coop Hordaland Personalhåndbok.